Το ellaOne® είναι καλά ανεκτό

Ένα από τα κριτήρια για τη διάθεση ενός φαρμάκου χωρίς συνταγή είναι να γίνεται καλά ανεκτό.1

Με το ellaOne®:

• Η μεγάλη πλειοψηφία των ανεπιθύμητων συμβάντων που καταγράφηκαν στις κλινικές μελέτες σε 2637 γυναίκες ήταν ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας και υποχώρησαν αυτόματα2

• Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν ο πονοκέφαλος, η ναυτία, το κοιλιακό άλγος και η δυσμηνόρροια2

• Το προφίλ ασφαλείας είναι συγκρίσιμο με τη λεβονοργεστρέλη3

 

Graphs-Pharma15

Η επίδραση του ellaOne® στον έμμηνο κύκλο

Οι περισσότερες γυναίκες εμφάνισαν την επόμενη έμμηνο ρύση την αναμενόμενη ημερομηνία (74,6% εντός ±7 ημερών από την αναμενόμενη ημερομηνία)2

  • Πρόωρη περίοδος – 6,8% εμφάνισαν την έμμηνο ρύση πλέον των 7 ημερών πριν την αναμενόμενη ημερομηνία
  • Αργοπορημένη περίοδος – 18,5% εμφάνισαν καθυστέρηση που ξεπέρασε τις 7 ημέρες 2

Μικρό ποσοστό γυναικών (8,7%) ανέφερε αιμορραγία στα μέσα του έμμηνου κύκλου, η οποία διήρκησε κατά μέσο όρο 2,4 ημέρες. Τα περισσότερα περιστατικά περιγράφηκαν ως κηλίδες αίματος (88,2%)2

Μόλις το 0,4% ανέφερε σοβαρή αιμορραγία στα μέσα του έμμηνου κύκλου 2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρενέργειες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος ellaOne®.

Τα ανεπιθύμητα συμβάντα πρέπει να αναφέρονται. Ζητείται από επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών υγείας να αναφέρουν κάθε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο συμβάν μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς τους. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα πρέπει επίσης να αναφέρονται στην HRA Pharma στη διεύθυνση pharmacovigilance@hra-pharma.com.

Παραπομπές
1.Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οδηγία για την αλλαγή της ταξινόμησης χορήγησης ιατρικού προϊόντος για ανθρώπινη χρήση 2006. Διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα at http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/switchguide_160106_en.pdf. Τελευταία πρόσβαση Οκτώβριος 2013.
2.Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ellaOne®.
3.Glasier AF και συνεργάτες. The Lancet 2010; 375: 555-562.