Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Χρήση του Ιστοτόπου

Αυτός ο ιστότοπος ελέγχεται και λειτουργεί από την HRA Pharma, με έδρα στη διεύθυνση 15, rue Béranger, 75003 ΠΑΡΙΣΙ, Γαλλία (τηλέφωνο: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Η πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστοτόπου υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες και τους κανονισμούς. Με την εκ μέρους σας προσπέλαση και χρήση του ιστοτόπου αυτού δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Η HRA Pharma επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάζει κατά καιρούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση, κατά την εκτίμησή της. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τους Όρους και Προϋποθέσεις σε τακτική βάση.

Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά για φαρμακοποιούς

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ιατρικών συμβουλών ή γνωματεύσεων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες του παρόντος ιστοτόπου για να τεθεί ιατρική διάγνωση, η οποία λαμβάνεται μόνο από εξειδικευμένο ιατρό.

Περιεχόμενο και Ευθύνη

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους φαρμακοποιούς πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν επείγουσας αντισύλληψης ellaone®, το οποίο περιέχει 30mg οξικής ουλιπριστάλης, και αναφορικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να χορηγείται. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών κανονισμών.

Συμφωνείτε ότι επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενο αυτού με δική σας ευθύνη.  HRA

Η Pharma και κάθε εμπλεκόμενο μέρος στη δημιουργία, παραγωγή ή παρουσίαση του ιστοτόπου δια του παρόντος αποκλείει ρητώς:

· Όλους τους όρους, τις εγγυήσεις και κάθε άλλη διάταξη που μπορεί να υπονοείται άλλως μέσω καταστατικού, άγραφων κανόνων ή επιεικούς δικαίου.

· Τυχόν ευθύνη για άμεση, έμμεση ή συνακόλουθη απώλεια ή ζημία σε οποιονδήποτε χρήστη που προκλήθηκε από την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου ή τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο αυτού.

Η  HRA Pharma δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία λόγω επιθέσεων κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας (DDOS), ιών ή άλλου τεχνολογικά επιβλαβούς υλικού που μπορεί να επηρεάσει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστή, τα δεδομένα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία κατόπιν της χρήσης ακουστικού, οπτικού ή άλλου υλικού, δεδομένων ή κειμένου στον ιστότοπο ή άλλων στοιχείων του ιστοτόπου.

Εγγραφή και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η HRA Pharma σέβεται το απόρρητο των εγγεγραμμένων χρηστών της ιστοσελίδας και οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τυχόν αποκαλύψεις αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας.

Εμπορικά σήματα και λογότυπα

Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η χρήση εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η HRA Pharma είναι ο κάτοχος ιδιοκτησίας ή αδείας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου.  Με επιφύλαξη παντός τέτοιου δικαιώματος.

Μπορείτε να λάβετε και να αποθηκεύσετε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε έντυπη μορφή ένα μοναδικό αντίγραφο του υλικού που δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτόν, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, εφόσον δεν αφαιρέσετε καμία ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, διανείμετε, παρουσιάσετε, αποκτήσετε, τροποποιήσετε, αναδημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε ή χρησιμοποιήσετε το σύνολο ή τμήμα του υλικού κατ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από την HRA Pharma. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε (mirror) σε άλλον διακομιστή το σύνολο ή τμήμα του υλικού που δημοσιεύεται από την HRA Pharma σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε να αναπαράγετε γραφικά που περιλαμβάνονται σε υλικό δημοσιευμένο σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τίποτα από τα αναφερόμενα στο παρόν δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως παραχώρηση αδείας ή δικαιώματος, εμμέσως ή βάσει της αρχής του estoppel, πάνω σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα της HRA Pharma ή τρίτου μέρους. Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς παραπάνω, τίποτα στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ως παραχώρηση αδείας ή δικαιώματος σε οποιαδήποτε εργασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπου η HRA Pharma είναι κάτοχος ή αδειούχος.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών και Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πύλη που οδηγεί σε άλλους ιστότοπους σχετικούς με την επείγουσα αντισύλληψη και τις

επιλογές επείγουσας αντισύλληψης της HRA Pharma. Ωστόσο, σύνδεσμοι ή παραπομπές σε άλλους ιστότοπους που διατηρούν τρίτα μέρη και στους οποίους η HRA Pharma δεν μπορεί να έχει κανέναν έλεγχο, παρέχονται μόνο για διευκόλυνση. Ομοίως, σε αυτό τον ιστότοπο μπορεί να οδηγούν σύνδεσμοι τρίτων μερών στους οποίους η HRA Pharma δεν μπορεί να έχει κανέναν έλεγχο. Η HRA Pharma δεν παρέχει κανενός είδους εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε τέτοιους ιστότοπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτού του περιεχομένου ή των πληροφοριών. Τυχόν σύνδεσμος τρίτου μέρους δεν δηλώνει υποστήριξη ή συμφωνία εκ μέρους της HRA Pharma.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Η HRA Pharma επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να διαγράψει το υλικό από αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Διέπουσα Νομοθεσία

Η γαλλική νομοθεσία διέπει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και την ερμηνεία τους ενώ τα γαλλικά δικαστήρια φέρουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για διευθέτηση τυχόν διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν από ή να σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Διάφορα

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί άκυρη, μη νόμιμη ή μη εκτελεστή,αυτή η διάταξη θα διαχωριστεί χωρίς να επηρεάζει την εγκυρότητα, τη νομιμότητα ή την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων.  Εκτός αν άλλως δηλώνεται, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την HRA Pharma αναφορικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου και του περιεχομένου του